ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε


70 ώρες.
25 ώρες.
35 ώρες.

Χρόνος:

Έξοδος από το τεστ.
ID: 0, Rnd: 6202, Q# 30
Que QID Ans Cnf Cor Cnt 1st QB
1 5009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9
2 5032 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 23
3 5044 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 35
4 5050 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 41
5 5076 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 67
6 5094 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 85
7 5111 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 102
8 5114 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 105
9 5132 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 123
10 5152 1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 143
11 5169 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 160
12 5179 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 170
13 5207 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2
14 5224 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 19
15 5236 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 31
16 5251 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 46
17 5269 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 64
18 5284 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 79
19 5303 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 98
20 5305 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100
21 5326 1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 5
22 5339 1 ΚΥΝΔΙΝΟΙ 18
23 5364 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 43
24 5374 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 53
25 5390 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 15
26 5418 1 ΕΚΤΑΤEΣ ΑΝΑΓΚEΣ 43
27 5433 1 ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 14
28 5455 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13
29 5474 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32
30 5481 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 39